DNA Mind

Epigenetik Haritalama

Online Randevu

DNA Mind

Akıl sağlığını etkileyen kilit biyolojik alanlardaki zayıflıklar, çevresel faktörlerle birlikte çeşitli hastalıkların gelişme riskini artırmaktadır. Mental hastalıkların gelişim riskine katkıda bulunan temel biyolojik süreçlerde yer alan genetik varyasyonlar, hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi hakkında fikir verebilir.

Bireyin genotip bilgisi birçok alanda ışık tutacak ve mental rahatsızlıkları olan veya risk altında olan bireyler için en uygun tedavi stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

DNA Mind testi bu alanda önemi kanıtlanmış genleri incelemektedir.

DNA Mind aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:

  • Nörodejeneratif hastalıklar: Hafif zihinsel gerileme ve geç başlangıçlı Alzheimer hastalığı

  • Duygudurum bozuklukları: Depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu

  • Bağımlılık yapıcı davranışlar: Alkol, nikotin, madde bağımlılığı riski, esrar kullanımına dayalı psikoz yanıtı, yeme bozuklukları, adrenalin arayan/risk alma davranışı

DNA Mind Testi ile Yönetimi

DNA Mind, akıl sağlığını etkileyen biyolojik alanlardaki değişikliklerle ilişkili genetik varyasyonları analiz eder. Analiz sonucunda mental hastalık risklerinin önlenmesi, teşhisi ve kişiye özel tedavisi hakkında öneriler sunulur.

DNA Mind Testiyle Analiz Edilen Biyolojik Alanlar

Lipid metabolizması: Apolipoprotein E, lipid metabolizması yolunda önemli bir proteindir ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı (LOAD) riski analizi için hedef gen olarak kabul edilir ve LOAD patogenezinde birçok rol oynar. Çevresel faktörlerin de LOAD oluşumunda önemli risk aracıları olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Enflamasyon: Nöroenflamasyon, geniş bir yelpazedeki psikiyatrik bozuklukların başlangıcına aracılık eden potansiyel mekanizmalardan biri olarak kabul edilir. Proenflamatuar sitokinleri şifreleyen genler çevresel faktörlerle birlikte, kronik düşük dereceli enflamasyon, nörodejeneratif hastalıklar ve duygudurum bozuklukları dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik hastalıkların gelişme riskini artırabilir.

Metilasyon: Metilasyon
reaksiyonlarının tamamlanması
için belirli miktarlarda B vitamini
gerekir. Enzimatik eksikliklerden kaynaklanan zayıf metilasyon fonksiyonu ve düşük B vitamini seviyeleri, duygu durum bozukluğu riski ile ilişkilendirilmiştir.

Wnt sinyali: Wnt sinyal yolakları, hücre yüzey reseptörleri yoluyla bir hücreye sinyalleri ileten glikoproteinlerden oluşmuş sinyal iletim yolakları grubudur. Embriyonik gelişim sırasında hücrenin yapısı, polaritesi, nöral paterni ve organogenezi gibi kritik yönlerini düzenler.

Stres yanıtı: Strese maruz kalmanın zihinsel bozuklukları hızlandırdığı bilinmektedir. Oksitosin stres yönetiminde önemli bir rol oynar ve oksitosin reseptör genindeki (OXTR) genetik varyasyon anksiyete, depresyon ve buna bağlı stres fenotiplerine neden olmaktadır.

Hücre sinyali: Hücre sinyal mekanizmasında yer alan proteinleri kodlayan genler, sinir hücreleri (nöronlar) arasında hücreden hücreye iletişimi sağlayarak nöronal ömür ve hafıza oluşumunda görev alır. Bu yolaklardaki bozulmalar, çeşitli duygu durum bozuklukları, özellikle de bipolar bozuklukla ilişkilidir.

Dopaminerjik yolak ve dopamin cevabı: Dopamin, beyinde sentezlenen katekolamin ailesinin uyarıcı bir nörotransmitteridir. Dopamin eylemleri arasında ödül, bilinç, bellek ve motor koordinasyon alanları bulunur. Dopamin üretiminde, deformasyonunda ve reseptör fonksiyonundaki değişiklikler, zihinsel gerileme ve duygu durum bozukluklarına yol açabilir. Madde bağımlılığı, heyecan ve risk arayışı, yeme bozuklukları dahil olmak üzere bağımlılık yapıcı davranış bozuklukları ile ilgili hassasiyeti artırabilir.

Endokannabinoid yolak: Bu panelde, esrar ve diğer maddelere bağımlılık riskini artırdığı bilimsel çalışmalarca kanıtlanmış olan genetik varyantların etkileri incelenmektedir.

GABAerjik yolak: Gama-aminobütirik asit (GABA), ağırlıklı olarak merkezi sinir sisteminde ifade edilen ana inhibitör bir nörotransmitterdir.
GABAerjik sistemin zayıflaması endişe, huzursuzluk, insomnia (uykusuzluk), uyarılma ve egzajere reaktiviteye sebep olabilir. 

Nörotrofin yolak: Nörotrofinler, sinir hücrelerinin farklılaşması ve daha uzun yaşamasında rol oynayan trofik faktör ailesidir. Nörotrofin fonksiyonu sinir gelişiminin yanı sıra öğrenme ve hafıza gibi yüksek dereceli aktiviteler için önemlidir.

Serotonerjik yolak: Serotonin, gastrointestinal sistemde, kanda trombositlerde ve merkezi sinir sisteminde (CNS) bulunur; refah ve mutluluk duygularına yön veren önemli bir ruh hali modülatörüdür. Düşük serotonin seviyeleri, depresyon da dahil olmak üzere duygu durum bozuklukları ile ilişkilidir.

DNA Mind genetik testi aşağıdaki biyolojik alanlara ait bilimselliği kanıtlanmış ve öneme haiz genleri analiz eder:

• Lipid metabolizması
• Enflamasyon
• Metilasyon
• Wnt Sinyali
• Stres Yanıtı
• Hücre Sinyali
• Endokannabinoid yolak
• GABAerjik
• Nörotrofik, dopaminerjik ve serotonerjik yolaklar
• Tuz hassasiyeti