Açık Rıza Metni

  LIFEZONE SAĞLIK VE GÜZELLİK MERKEZİ tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Bana yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuyarak bilgilendirildim.

  Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verilerim başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmıştır;

  Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum Bilgisi, TCKN, İmza
  Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi
  Bordro Bilgileri, İşe Giriş Belgesi Kayıtları, Mal Bildirimi Bilgileri, Performans Değerlendirme Raporları, AGİ, SGK Meslek Kodu, İşe Giriş Bildirgesi, İş Göremezlik Raporu, SGK Hizmet Dökümü, Zimmet Formu,
  Fatura Bilgisi
  Hesap No, IBAN No, Maaş Bilgisi, Hesap Bilgisi, Fatura Bilgisi,
  Unvan, Öğrenim Bilgileri, Diploma Bilgileri, Özgeçmiş, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Transkript Bilgileri,

  Kurum faaliyetleri kapsamında aşağıda belirtilen kişisel veriler belirtilmiştir.
  (Açık rızanız olan hususlara paraf atınız ve/veya boşluk alanda vardır/yoktur olarak belirtiniz.)

  Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi

  Sağlık Bilgisi

  Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

  Cinsel Hayat

  Kılık ve Kıyafet

  Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda bilgilendirildim;

  Kimlik tespitinin yapılması,

  Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik süreçlerinin yürütülmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunulması,
  Kurumun iç işleyişi ile günlük randevuların düzenlenmesi ve planlama yapılması,
  Randevulara ilişkin hastalarımızla iletişim sağlanması,
  Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
  Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
  Hastalarımızdan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
  Personel özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemlerin, süreçlerin yürütülmesi,
  Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
  Hastalara dijital ortamda uzaktan destek sağlanması, tedavi süreçlerinin takip edilmesi,
  İdari işler birimi tarafından verdiğimiz hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
  Kurumumuz ile anlaşmalı olan kurumlarla hastalarımızın ilişkisinin teyit edilmesi,
  Hastaların tedavi süreçlerinin takip edilebilmesi için değerlendirme yapılması,
  Fonksiyonel tıp uygulamasının gerçekleştirilmesi

  amacıyla yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Lifezone ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.

  Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kurumumuzca işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre,

  Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
  Özel sigorta şirketleri,
  Sosyal Güvenlik Kurumu,
  Türkiye Eczacılar Birliği,
  Adli makamlar,
  Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
  Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
  Yetki vermiş olduğunuz yasal temsilcileriniz,
  Çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavir, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
  Whatsapp aracılığı ile uzaktan destek hizmeti alınan durumlarda paylaşacağınız verilerin beyan ettiklerinizle sınırlı olarak uygulamanın bulunduğu ülkelere,
  İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepler

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Lifezone’un faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Lifezone’un akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
  663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

  Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır.

  Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması,
  Kurumumuz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  Kurumun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle, işlenmektedir.

  Kurumumuz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, kurumumuzca hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre kurumumuzca belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

  Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

  Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
  Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.

  Kanun kapsamındaki taleplerimi, “https://lifezone.com.tr/” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

  “Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Fikret Bey Apt. No:267/1 D:3 Kadıköy/İSTANBUL” adresine teslim edebileceğimi,
  Noter kanalıyla gönderebileceğimi,
  E-posta kanalıyla gönderebileceğimi, biliyorum.

  Lifezone tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi,

  Kişisel ve yukarıda işaretlediğim özel nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Lifezone’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını,

  AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

  *Hasta Hakları Yönetmeliği gereği; formun 1 sureti size verilecektir. Form tarafınıza verilmediğinde bildiriniz.

  ONAM

  Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:

  Okudum, anladım, açık rızam ile kabul ediyorum.


  Hasta Yakını

  Hasta Yakını

  Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)

  Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)
  Bilinci kapalı

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)

  Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.